İGAM, Türkiye’de iltica ve göç konularını çalışan bağımsız bir araştırma merkezinin yokluğunun yarattığı

boşluğu doldurmak için; bir grup akademisyen, araştırmacı, gazeteci ve insani yardım kuruluşu çalışanı

tarafından kurulmuştur. Amacı konuya dair araştırmalar yapılmasını teşvik etmek, yapılan akademik

çalışmaları desteklemek, verileri kayıt altına almak ve araştırmalar yürütmektir. Hak savunuculuğu,

kamusal alanda farkındalık yaratma, lobicilik çalışmaları ve ağ yaratmak temel aktivitelerini

oluşturmaktadır.

İlk yılında İGAM’ın web-sitesi oluşturulmuş, düzenli seminerler gerçekleştirilmiş, ulusal ve uluslararası

konferanslarda yer alınmış ve sunumlar yapılmıştır. İGAM, 2014 Şubat’ında AB destekli bir saha çalışması

ile Suriyeli Mülteci Krizi’nde Sivil Toplum Kuruluşları’nın Rolü hakkında ilk raporunu yayınlamıştır. Üyeleri

aynı zamanda Şanlıurfa’da JIKA’nın (Japonya Kalkınma Ajansı’nın) sağlık hizmetlerine yönelik bir

araştırması için Mart –Nisan 2014’te komisyonun idaresini yürütmüşlerdir. Ayrıca İGAM Oxford Mülteci

Çalışmaları Merkezi’nin, fonunu Lübnan asıllı Asrafi Vakfı’nın sağladığı, Suriyeli çocukların eğitiminin

kalitesine yönelik çalışmasının, Türkiye ayağını koordine etmiştir.

İlk yılından itibaren İGAM sığınmacılar konusunda sık sık başvurulan bir STK olmuştur. İGAm’ın başkanı

Prof. Dr. Yakın Ertürk’tür, 35 üyesi bulunmaktadır.

İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi (IGAM)
KuruluşTarihi: 12 Haziran 2013
Adres: Şairler Sok. 7-2 Gop , Ankara, Türkiye
Telefon: +90 312 440 23 55
Fax: +90 312 441 73 87

IGAM’ın (ARCAM) Kurucu Üyeleri:

Profesör Dr. Yakın Ertürk, Kurucu Başkan, ODTÜ Öğretim Üyesi (Emekli), Avrupa Konseyi, İşkenceyi Önleme Komitesi Üyesi
Profesör Dr. Levent Korkut, Medipol Universitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi, Türkiye İnsan Hakları Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi, Marmara Bölgesi Akil Adamlar grubu üyesi
Profesör Dr. Ahmet İçduygu, Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi , Göç Araştırmaları Merkezi (MiReKoç) Müdürü
Yardımcı Doçent Dr. Özgehan Şenyuva, ODTÜ Öğretim Üyesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü
Fikret Hassa, Halkla İlişkiler ve Turizm

Elif Ünal, Gazeteci Reuters, Uluslararası Kızılhaç Örgütü eski Halkla İlişkiler Sorumlusu
Metin Çorabatır, Gazeteci, BM Sözcüsü (emekli)

İGAM’ın Misyonu

Dernek, hiçbir din, dil, cinsiyet, cinsel yönelim ve ulus temelinde ayrım gözetmeksizin; insan

haklarının her türlü siyasi ideoloji ve dünya görüşünün üzerinde bir değer olduğunu kabul

ederek; Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Avrupa İnsan Hakları

Sözleşmesi ile diğer uluslararası insan hakları sözleşmeleri, belgeleri, değerleri, ilkeleri

doğrultusunda; iltica ve göç alanlarında araştırmalar yapmak başta olmak üzere Tüzük’ünün

4. Madesi’nde belirtilen aşağıdaki faaliyetlerde bulunarak kamuoyunun bilinçlendirilmesini

amaçlamaktadır:

a) İltica ve göç alanlarında bilimsel inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bu

alandaki gelişmeleri izlemek ve kamuoyuna duyurmak, bu amaçla araştırma merkezleri

kurmak,

b) İltica ve göç alanlarında derneğin kendi yaptığı ve üçüncü taraflarca yapılan araştırmalara,

yayınlara ve verilere ilişkin; ilgili üçüncü tarafların izinleri alınmak suretiyle, kamuoyunun

ücretsiz kullanımına açık bir veri tabanı oluşturmak ve güncellemek,

c) İltica ve göç alanlarında araştırma yapan yerli ve yabancı araştırmacılar arasında iletişim

ağı oluşturmak,

ç) İltica ve göç alanlarındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmek suretiyle politika

yapıcıları ve kamuoyundaki tartışmaları bilgilendirmek için politika önerileri hazırlamak,

d) İltica ve göç alanlarında mevcut kanıt tabanlı verilere dayanarak ileriye dönük

projeksiyonlar yapmak,

e) Derneğin amacına uygun olarak açık oturumlar, konferanslar, seminerler, paneller,

sempozumlar, çalıştaylar, brifingler vb. toplantılar düzenlemek,

f) Yurt içinde ve dışında konuyla ilgili toplantı ve konferanslara katılmak amacıyla çalışma

ziyaretlerinde bulunmak,

g) İltica ve göç alanlarında, Türkiye’deki ve dünyadaki uluslararası koruma standartlarının

yükseltilmesinde lobi faliyetler yapmak,

ğ) İltica ve göç alanlarına ilişkin kamuoyunun farkındalığını arttırmaya yönelik çalışmalarda

bulunmak,

h) Dernek amaçları çerçevesinde her türlü yayın çalışmalarında bulunmak,

ı) Dernek amaçları doğrultusunda sesli ve görüntülü eserler üretmek, bunları yayınlamak, fuar

ve festivallere katılmak,

i) Dernek amaçları doğrultusunda bilgilendirici ve eğitici faaliyetlerde bulunmak,

j) İltica ve göç alanlarında araştırma, haber yapmak isteyen medya kuruluşlarına bilgi ve

konuşmacı desteği sağlamak,

k) Yıllık faaliyet raporları hazırlamak,

l) Gerektiğinde kuruluş amaçları doğrultusunda basın bültenleri hazırlamak ve dağıtmak,

m) Kuruluş amaçları doğrultusunda projeler geliştirmek ve uygulamak, ulusal ve uluslararası

projeler yürütmek, derneğin amacı doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlardan fon

almak, fon vermek,

n) Kuruluş amaçları doğrultusunda yurt içindeki ve yurt dışındaki diğer resmi ve/ya özel

kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,

o) Amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve

Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak

üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler

yürütmek,

ö) Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK) çerçevesinde ihtiyaç duyulan

konularda İç İşleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Göç Politikaları Kurulu’nu

destekleyecek araştırma ve çalışmaları yürütmek,

p) Amaçlarının gerçekleştirilmesi için Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler Mülteciler

Yüksek Komiserliği, Uluslararası Göç Örgütü, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan

Hakları Mahkemesi, Avrupa Komisyonu, AGİT, Elçilikler gibi kuruluşlarla ulusal ve

uluslararası mevzuat çerçevesinde ortak çalışmalar yapmak, projeler üretmek ve yürütmek,

r) Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışından dernek ve/veya kuruluşlara üye olmak, bu

örgütlerle proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

s) Derneğin amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda diğer

derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı

gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,

ş) Derneğin amaçlarının gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her

türlü teknik araç ve gereç ile demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek, proje bazlı

çalışmalar için süreli personel istihdam etmek,

t) Her türlü taşınır ve taşınmaz satın alıp satmak, kiralayıp kiraya vermek, taşınmazlarla ilgili

her türlü hukuki tasarruflarda bulunmak,

u) Yardım Toplama Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile tüzük hükümlerine uygun olarak

yurt içinden ve yurt dışından yardım ve bağış toplamak, şartlı ve şartsız bağışlama ve

vasiyetleri kabul etmek,

ü) Amaçlarını gerçekleştirmek üzere benzer amaçlı derneklerden, işçi/işveren sendikalarından

ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım almak; dernek amaçlarına uygun kurumlara maddi

yardımda bulunmak,

v) Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli görülmesi durumunda vakıf ve/veya federasyon

kurmak, kurulu bir federasyona katılmak,

y) Dernek Tüzüğünün 4. Maddesindeki amacını gerçekleştirmek için iktisadi işletmeler

kurmak,

z) Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal

ve kültürel tesisler kurmak,