İLTİCA VE GÖÇ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

Ad, Merkez, Tanımlar, Amaç, Çalışma Alanı ve Faaliyetleri

 

Madde 1: Derneğin adı: “İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Derneği (İGAM)”dir.

Derneğin Merkezi Ankara’dadır.

Dernek, yurt içinde ve dışında şube açabilir.

TANIMLAR

Madde 2: Bü Tüzükte geçen:

Dernek: İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Derneğini,

Tüzük: İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Derneği Tüzüğünü,

ifade eder.

DERNEĞİN AMACI

Madde 3: Dernek, hiçbir din, dil, cinsiyet, cinsel yönelim ve ulus temelinde ayrım gözetmeksizin; insan haklarının her türlü siyasi ideoloji ve dünya görüşünün üzerinde bir değer olduğunu kabul ederek; Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile diğer uluslararası insan hakları sözleşmeleri, belgeleri, değerleri, ilkeleri doğrultusunda; iltica ve göç alanlarında araştırmalar yapmak başta olmak üzere Madde 4’te belirtilen diğer faaliyetlerde de bulunarak kamuoyunun bilinçlendirilmesi amacıyla kurulmuştur.

DERNEĞİN ÇALIŞMA ALANI VE FAALİYETLERİ

Madde 4: Dernek iltica ve göç alanlarında, hak bazlı savunuya temel teşkil edecek şekilde gerekli gördüğü her tematik konu üzerinde araştırma çalışmaları yürütebilir.

Dernek amacını gerçekleştirmek için sürdürülebilirlik boyutunu da gözeterek aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir:

 1. a) İltica ve göç alanlarında bilimsel inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bu alandaki gelişmeleri izlemek ve kamuoyuna duyurmak, bu amaçla araştırma merkezleri kurmak,
 2. b) İltica ve göç alanlarında derneğin kendi yaptığı ve üçüncü taraflarca yapılan araştırmalara, yayınlara ve verilere ilişkin; ilgili üçüncü tarafların izinleri alınmak suretiyle, kamuoyunun ücretsiz kullanımına açık bir veri tabanı oluşturmak ve güncellemek,
 3. c) İltica ve göç alanlarında araştırma yapan yerli ve yabancı araştırmacılar arasında iletişim ağı oluşturmak,

ç) İltica ve göç alanlarındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmek suretiyle politika yapıcıları ve kamuoyundaki tartışmaları bilgilendirmek için politika önerileri hazırlamak,

 1. d) İltica ve göç alanlarında mevcut kanıt tabanlı verilere dayanarak ileriye dönük projeksiyonlar yapmak,
 2. e) Derneğin amacına uygun olarak açık oturumlar, konferanslar, seminerler, paneller, sempozumlar, çalıştaylar, brifingler vb. toplantılar düzenlemek,
 3. f) Yurt içinde ve dışında konuyla ilgili toplantı ve konferanslara katılmak amacıyla çalışma ziyaretlerinde bulunmak,
 4. g) İltica ve göç alanlarında, Türkiye’deki ve dünyadaki uluslararası koruma standartlarının yükseltilmesinde lobi faliyetler yapmak,

ğ) İltica ve göç alanlarına ilişkin kamuoyunun farkındalığını arttırmaya yönelik çalışmalarda bulunmak,

 1. h) Dernek amaçları çerçevesinde her türlü yayın çalışmalarında bulunmak,

ı) Dernek amaçları doğrultusunda sesli ve görüntülü eserler üretmek, bunları yayınlamak, fuar ve festivallere katılmak,

 1. i) Dernek amaçları doğrultusunda bilgilendirici ve eğitici faaliyetlerde bulunmak,
 2. j) İltica ve göç alanlarında araştırma, haber yapmak isteyen medya kuruluşlarına bilgi ve konuşmacı desteği sağlamak,
 3. k) Yıllık faaliyet raporları hazırlamak,
 4. l) Gerektiğinde kuruluş amaçları doğrultusunda basın bültenleri hazırlamak ve dağıtmak,
 5. m) Kuruluş amaçları doğrultusunda projeler geliştirmek ve uygulamak, ulusal ve uluslararası projeler yürütmek, derneğin amacı doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlardan fon almak, fon vermek,
 6. n) Kuruluş amaçları doğrultusunda yurt içindeki ve yurt dışındaki diğer resmi ve/ya özel kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,
 7. o) Amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

ö) Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK) çerçevesinde ihtiyaç duyulan konularda İç İşleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Göç Politikaları Kurulu’nu destekleyecek araştırma ve çalışmaları yürütmek,

 1. p) Amaçlarının gerçekleştirilmesi için Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Uluslararası Göç Örgütü, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Komisyonu, AGİT, Elçilikler gibi kuruluşlarla ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde ortak çalışmalar yapmak, projeler üretmek ve yürütmek,
 2. r) Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışından dernek ve/veya kuruluşlara üye olmak, bu örgütlerle proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 3. s) Derneğin amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,

ş) Derneğin amaçlarının gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereç ile demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek, proje bazlı çalışmalar için süreli personel istihdam etmek,

 1. t) Her türlü taşınır ve taşınmaz satın alıp satmak, kiralayıp kiraya vermek, taşınmazlarla ilgili her türlü hukuki tasarruflarda bulunmak,
 2. u) Yardım Toplama Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile tüzük hükümlerine uygun olarak yurt içinden ve yurt dışından yardım ve bağış toplamak, şartlı ve şartsız bağışlama ve vasiyetleri kabul etmek,

ü) Amaçlarını gerçekleştirmek üzere benzer amaçlı derneklerden, işçi/işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım almak; dernek amaçlarına uygun kurumlara maddi yardımda bulunmak,

 1. v) Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli görülmesi durumunda vakıf ve/veya federasyon kurmak, kurulu bir federasyona katılmak,
 2. y) Dernek Tüzüğünün 4. Maddesindeki amacını gerçekleştirmek için iktisadi işletmeler kurmak,
 3. z) Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak,

İKİNCİ BÖLÜM

Üyelik Koşulları, Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri

DERNEK ÜYELİĞİ

Madde 5: Dernekler Kanunu’nun öngördüğü koşulları taşıyan, derneğin amaç ve ilkelerini benimsemiş ve bu doğrultuda çalışmayı kabul etmiş her gerçek veya tüzel kişi derneğe üye olabilir.

 

 

DERNEĞE GİRME

Madde 6: Üye olmak isteyenler birisi kurucu üye olmak kaydıyla iki üyenin yazılı referansıyla dernek merkezine başvurarak üye giriş bildirimi doldurur. Yönetim Kurulu 30 gün içinde başvuruları karara bağlar. Üyelik başvurusu, gerekçeleri gösterilerek reddedilebilir. Sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere kayıt edilir. Ayrıca, derneğin amacına yönelik konularında değerli çalışmaları olan, derneğin misyonunu taşıyabilecek, derneğin amaçlarına etkin olarak katkıda bulunabilecek kişiler ile fiili veya karşılıksız olarak derneğe hizmet eden, maddi ve manevi yarar sağlayan gerçek ya da tüzel kişilere yönetim kurulu kararı ile onursal üyelik ünvanı verilebilir.

ÜYENİN HAK VE GÖREVLERİ

Madde 7: Eşit haklara sahip olan her üyenin;

 1. Dernek etkinliklerine ve yönetime katılma,
 2. Genel Kurul’da bir oy kullanma hakkı vardır. Üye, oyunu şahsen veya yazılı onay getirmek şartıyla bir başka üye için de vekaleten oy kullanabilir.
 3. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsili görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

Madde 8– Üyeler;

 1. Ünvanına göre, dernek yönetim kurulunca hazırlanmış dernek rozetlerini takma, ve
 2. İstekleri halinde Dernek Genel Başkanlığı’nca düzenlenmiş kimlik kartlarını kullanma hakkına sahiptir.

Madde 9– Üyelerin yükümlülükleri şunlardır:

 1. Ödenti Verme Borcu: Üyelerin vereceği yıllık ödenti borcu yapılacak genel kurul toplantılarında belirlenir. Ancak yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar giriş üye ödentisi yıllık 50 YTL’dır.
 2. Diğer Yükümlülükler: Üyeler, dernek tüzüğüne uymak ve derneğe bağlılık göstermekle yükümlüdürler. Her üye derneğin amaçlarına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

DERNEKTEN ÇIKMA

Madde 10– Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye, ayrılma isteğini yazılı olarak bildirmek koşuluyla dernekten ayrılabilir.

 

 

ÜYELİKTEN ÇIKARTILMA

Madde 11– Üyelikten çıkartılma kararı, üyenin yazılı savunması da alınarak, Yönetim Kurulu tarafından verilir. Bu karara karşı üye, Genel Kurul’a itirazda bulunabilir. Genel Kurul’un kararı kesindir.

ÜYELİKTEN ÇIKARTILMA NEDENLERİ

Madde 12: Dernek üyesi, aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi halinde Yönetim Kurulu tarafından üyelikten çıkartılır.

 1. Derneğin amacına aykırı söz ve davranışlarda bulunması;
 2. Dernek çalışmalarını her ne şekilde olursa olsun ağır biçimde aksatması;
 3. Özel ve kamusal alanda şiddeti benimsemesi, savunması ve/ya uygulaması;

ÜYELİĞİN DÜŞMESİ

Madde 11: Aşağıdaki hallerde üyelik Yönetim Kurulu’nca düşürülür:

 1. Üyenin ölmesi;
 2. Üyeliğe ilişkin yasal engellerin doğması veya üyeliğe ilişkin yasal koşulların yitirilmesi;
 3. Üyelik ödentisinin yazılı bildirime rağmen 30 gün içinde ödenmemesi.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Organlar

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 12: Derneğin organları şunlardır:

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetleme Kurulu

ç)   Genel Sekreter ve Sekreterya (Yönetim Kurulu’nun gerekli gördüğü durumlarda)

GENEL KURULUN KURULUŞU

Madde 13: Genel Kurul, derneğin en yetkili organıdır. Tüm üyelerden oluşur.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 14: Genel Kurul,

 1. Dernek organlarını seçmek;
 2. Dernek tüzüğünü değiştirmek;
 3. Dernek organlarının raporlarını incelemek, değiştirerek kabul etmek, bu kuralları aklamak ya da haklarında dava açmaya yetki vermek;

ç) Yönetim Kurulu’nca hazırlanacak bütçeyi görüşüp, aynen ya da değiştirerek kabul   etmek;

 1. Bir sonraki dönemin yeni çalışma konularını saptamak, Yönetim Kurulu’nun sunacağı raporlar doğrultusunda, dönemsel plan, strateji ve hedefleri belirlemek;
 2. Derneğe gerekli taşınır taşınmaz malların alınıp satılması, kiralanıp kiraya verilmesi, taşınmazla ilgili her türlü hukuki tasarrufta bulunulması için Yönetim Kurulu’na yetki vermek;
 3. Derneğin uluslararası faaliyetlerde bulunmasına, yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılmasına ya da ayrılmasına karar vermek;
 4. Dernekten çıkarılan üyelerin itirazlarını incelemek ve karara bağlamak;

ğ) Dernek şubelerinin açılmasına karar vermek;

 1. Derneğin feshine karar vermek;

ı) Dernekler Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta Genel Kurul’a verilmiş görevleri yerine getirmek görev ve yetkilerine haizdir.

GENEL KURUL’UN OLAĞAN TOPLANTISI

Madde 15: Genel Kurul olağan ve olanüstü olmak üzere iki türlü toplanır. Olağan toplantılar iki yılda bir NİSAN ayı içerisinde yapılır. Dernek organları iki yıl için seçilir.

GENEL KURUL’UN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISI

Madde 16: Yönetim Kurulu ya da Denetleme Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde yahut dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Genel Kurul olağanüstü toplanır.

Denetleme Kurulu’nun veya dernek üyelerinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurul’u bir ay içerisinde toplantıya çağırmadığı takdirde dernekler mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

GENEL KURULUN TOPLANTIYA ÇAĞIRILMASI

Madde 17: Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul’a katılacak üyeler en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bildirilmek suretiyle yazılı veya elektronik posta ile veya yerel bir gazetede ilan edilerek toplantıya çağırılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının ne gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günüyle ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı başka nedenle geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakma nedenleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.

Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTININ YERİ

Madde 18: Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu il merkezinden başka bir yerde yapılamaz.

GENEL KURUL TOPLANTI YETER SAYISI

Madde 19: Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı buluan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayısı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci topalntıya katılan üye sayısı dernek Yönetim Kurulu’yla Denetleme Kurulu’nun üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Derneğin feshine ve tüzük değişikliğine karar verilebilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katılımı gerekmektedir. Derneğin feshi ve tüzük değişikliği kararlarında toplantıda hazır bulunanların üçte ikisinin oy çokluğu aranır.

GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILIŞI

Madde 20: Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantıya katılan üyelerin kimlik bilgiler, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilen kişiler tarafından kontrol edilir. Üyeler Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen listedeki adları karşısında imza koyarak toplantı yerine girerler.

 1. Madde’de belirtilen tam sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir Divan Başkanı ve yeteri kadar başkan yardımcısı ile iki katip seçilir.

Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanı’na aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu’na verilir.

GENEL KURUL TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

Madde 21: Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

GENEL KURUL’DA OY VERME VE KARAR ALMA USULÜ

Madde 22: Tüm dernek üyeleri Genel Kurul’a katılabilir ve oy kullanabilirler. Tüzük değişikliği ve fesih dışındaki kararlar katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Eşitlik halinde Başkan’ın katıldığı taraf çoğunluğu sağlar. Dernek organlarının seçimi gizli oy açık sayımla yapılır.

YÖNETİM KURULU’NUN KURULUŞU

Madde 23: Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından gizli oy açık sayımla iki yıl için seçilecek beş asil ve aynı sayıda yedek üyeden oluşur. Görev sırası sona eren üye yönetim kuruluna yeniden seçilebilir. Boşalan üyelikler, sırasıyla, yedek üyelerden tamamlanır. Yedek üye, yerini aldığı üyenin süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle üye tamsayısının yarısının altına düşerse, kalan Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetim Kurulu üyeleri genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırır.

YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 24: Yönetim Kurulu,

 1. Derneğin amacının gerektirdiği çalışmaları yapmak, kararlar almak ve bunları uygulamak;
 2. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar ve gelecek döneme ait bütçe taslağını hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak;
 3. Dernek Genel Kurulu’nu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak;
 4. Genel Kurul toplantılarının gündemini hazırlamak;
 5. Derneğin çalışmalarına ilişkin Genel Kurul’da alınan kararları yürütmek;
 6. Derneğe ait yazışmaların ve kayıtlarının usulünce yapılmasını sağlamak;
 7. Gerekli bulduğu konularda ve alanlarda komisyonlar, kurullar, komiteler kurmak ve kaldırmak;
 8. Dernek işlerini yürütmek üzere dernek üyelerinden bir ya da birkaçına görev ve yetki vermek;
 9. Derneğin iç işleyişine ve özellikle kuracağı komisyonlar, kurullar, komitelerin işleyişine ilişkin iç yönetmelikler hazırlamak ve yürürlüğe koymak;
 10. Derneği temsil görevi Yönetim Kurulu Başkanı’na aittir. Bu görevini dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getirir. Temsil görevi, Yönetim kurulunca üyelerden birine verilebilir. Temsil yetkisi, Dernek adına, hibe projelerini imzalamayı, banka işlemlerini, dışardan istihdam edilecek kişilerle anlaşmalar imzalayıp fesh etmeyi de kapsar.
 11. Derneğin işlevlerini yerine getirebilmesi için, gerekli gördüğü durumlarda, görev ve yetkileri ile maaş ve diğer özlük işleri yine Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek bir Genel Sekreter ve eleman(lar) istihdam edebilir.
 12. Dernek adına dava açmaya karar vermek,
 13. Gerekli gördüğünde bir üye hakkında, yazılı savunmasını da alarak, disiplin koğuşturması yapmak ve uyarmak, kınama, geçici çıkarma ya da üyelikten çıkarma cezalarından birini verebilmek;
 14. Derneğin harcamalarında bizzat Başkan ya da Sekreter ve Sayman’ın birlikte imzalaması gereken miktar ile Sekreter ve Sayman’ın tek başına imzalamalarının yeterli olacağı miktarı belirlemek;
 15. Dernekler Kanunu, ilgili mevzuat, hazırlanacak iç yönetmelik ve Genel Kurul kararlarından doğan başka her türlü çalışmaları yapmak görev ve yetkilerine hazidir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 25: Yönetim Kurulu ayda en az bir kez olağan, başkanın ya da üyelerden üçünün çağrısı üzerine de olağanüstü olarak toplanır. Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi aralarından birer Başkan, Sekreter ve Sayman seçer. Başkan, Yönetim Kurulu adına derneği temsil eder. Sekreter, derneğim bütün yönetim ve yazı işlerini yürütür. Sayman, derneğin mali işlerini yürütür ve hesaplarını tutar. Olağan Yönetim Kurulu salt çoğunluk ile toplanır. Toplantıya Genel Başkan, bulunmadığı zamanlarda Başkan Yardımcısı başkanlık eder ve kararlar salt çoğunluk ile alınır. Oylarda eşitlik olması durumunda Başkan’ın bulunduğu tarafın oyu doğrultusunda hareket edilir.  Özürsüz olarak üst üste üç yada yılda toplam altı toplantıya gelmeyen üye çekilmiş sayılır.

GENEL BAŞKAN VE YETKİLERİ

Madde 26:

 1. Derneği temsille birlikte sevk ve idare eder. Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık eder.
 2. Genel Kurul tarafından yapılan seçimi izleyen otuz gün içerisinde, Yönetim ve Denetim Kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
 3. Derneğin yıl sonu itibariyle etkinliklerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyannameyi her yıl Nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verilmesini sağlar.
 4. Yurt dışından yardım alınması halinde, bu yardımların bankalar aracılığıyla alınmasını sağlar.
 5. Derneğin edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren adresi ve görevlendirilecek kişi veya kişilerin idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
 6. Önemli ve acele konularda Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırır. Merkez ve şube görevlerinin etkin ve verimli yapılmasını teşvikle birlikte bu konuda öncülük ayapar.
 7. Mevzuatta dernek başkanınca yapılması gerektiği belirtilen konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

GENEL SEKRETER VE SEKRETERYA’NIN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 27:

 1. Genel Sekreter, Yönetim Kurulu’nun gerekli gördüğü durumlarda, dernek işlerinin kesintisiz işlemesini ve projelerin başarıyla yürütülmesini sağlamak amacıyla Türkiye’deki çalışma hayatını düzenleyen kanunlar çerçevesinde istihdam edilen profesyonel idarecidir. Diğer çalışanlarla beraber, Yönetim Kurulu’nun belirlediği görevleri yerine getirir.
 2. Genel Sekreter ve Sekreterya, Derneğin tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için çalışmalar yürütür; defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutar.
 3. Genel Sekreter, Yönetim Kurulu tarafından davet edilmesi durumunda, Kurul toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir, faaliyetler hakkında gelişme raporları sağlar.

DENETLEME KURULU’NUN KURULUŞU VE GÖREVLERİ

Madde 28: Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından gizli oy açık sayımla iki yıl için seçilecek üç asil ve aynı sayıda yedek üyeden oluşur.

Denetleme Kurulu, derneğin, tüzüğünde gösterilen amaçların gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usüllere göre bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar.

İÇ DENETİM

Madde 29: Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılacağı gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetleme kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

DEFTER VE KAYITLAR

Madde 30  : Derneğin Yönetim Kurulu aşağıda gösterilen defterleri tutar:

 1. Üye kayıt defteri: Dernek üyelerinin kimlikleri ve derneğe giriş tarihlerini içeren defterdir.
 2. Karar defteri: Yönetim Kurulu kararlarının tarih ve numara sırasıyla yazıldığı defterlerdir.
 3. Bilanço ve kesin hesap dosyası: Her yılın bilanço ve kesin hesap cetvellerinin saklandığı dosyadır.
 4. Gelir ve gider defteri: Gelir ve gider kayıtlarının tutulduğu defterdir.
 5. Demirbaş defteri: Derneğe ait demirbaşların kaydedildiği defterdir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Derneğin Örgütlenmesi

FEDERASYON KURULMASI

Madde 31: Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek üzere, kuruluş amacına uygun olan dernekler ile birlikte federasyon kurabilir, aynı amaçlı federasyonlara katılabilir.

TEMSİLCİLİK

Madde 32: Yurt içinde ve yurt dışında gerekli görülen yerlerde dernek etkinliklerini yürütmek amacıyla temsilcilik açılabilir. Temsilcilikler, şube veya dernek genel kurullarında temsil edilemezler. Şubeler temsilcilik açamazlar. Yurt içindeki temsilciliğin adresi, Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Bu bildirimden dernek başkanı sorumludur.

PLATFORM OLUŞTURMA

Madde 33: Dernek amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yönetim kurulunun kararı ile platformlar oluşturulabilir.

Platformlar, kanunların dernekler için yasakladığı amaç ve etkinlik konuları doğrultusunda kurulamazlar ve etkinlik gösteremezler.

DERNEK ŞUBELERİ

Madde 34: Dernek, merkez kurul kararıyla yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Merkez Genel Kurulu’nca şubenin açılacağı yerde merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenen en az üç kişilik kurucular kurulu, mahallin en büyük mülki amirine şube kuruluş bildirimi ve gerekli belgeleri vererek, mevzuata uygun olarak dernek şubesinin açılışını gerçekleştirir.

ŞUBE GENEL KURULU VE GÖREVLERİ

Madde 35:

 1. a) Şube Genel Kurulu, Şube Genel Kurulu’na katılma hakkı bulunan üyelerin tamamında oluşur ve şubenin en yetkili karar organıdır.
 2. b) Şube Genel Kurulu olağan toplantılarını üç yılda bir olmak üzere merkez Genel Kurul toplantısının en az iki ay öncesinden yapmak zorundadır.
 3. c) Beş asıl ve beş yedek üyeden oluşan Şube Yönetim Kurulu ile üç asıl ve üç yedek üyeden oluşan denetleme kurulunu seçer.
 4. d) Dernek şubesinin gelir ve giderlerini inceler, gerektiğinde denetlemesini yapar.
 5. e) Şube Genel Kurulu’nun toplantıya çağırılması, toplantı gündemi, toplantı ve karar yeter sayısı ile Genel Kurul çalışmaları tüzüğün ilgili maddelerinde belirtilen esaslara göre yapılır.
 6. f) Mevzuatta Şube Genel Kurulu’nca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

ŞUBE YÖNETİM KURULU VE GÖREVLERİ

Madde 36:

 1. a) Şube Genel Kurulu tarafından gizli oyla seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur.
 2. b) Genel Kurulu takip eden otuz gün içerisinde, Yönetim Kurulu’na seçilen üyeler aralarında görev bölümü yaparak sonuçları mahallin en büyük mülki amirliği ve derneğin Genel Merkezi’ne bildirir.
 3. c) Şube ile ilgili işleri görüşmek üzere belirlenen günlerde toplanır. Kararı gerektiren konularda alınan kararların, karar defterine yazılarak birlikte imzalanmasını sağlar. Şube Genel Kurulu’na sunulacak taslak bütçeyi hazırlar.
 4. d) Şube üyelerinin ödeyeceği yıllık üye ödentilerini tespit eder.
 5. e) Dernek şubeleri genel merkezi ile eşgüdümlü ve uyumlu olarak çalışır.
 6. f) Mevzuatta Yönetim Kurulu tarafından yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

ŞUBE DENETLEME KURULU VE GÖREVLERİ

Madde 37:

 1. a) Şube Genel Kurulu’nca gizli oyla seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Bir sonraki Genel Kurul’a kadar görev yaparlar. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.
 2. b) Derneğin tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda etkinlik gösterilip gösterilmediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata uygun tutulup tutulmadığını, bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında Genel Kurul’a sunar.
 3. c) Çalışma usulünü kendisi tespit eder. Denetleme Kurulu başkanı veya üyelerinden biri, davet üzerine yönetim kurulu toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir.
 4. d) Denetim Kurulu üyelerinin talebi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, kurumlar ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.
 5. e) Mevzuatta Denetleme Kurulu tarafından yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

ŞUBELERİN MERKEZ GENEL KURULU’NDA TEMSİLİ

Madde 38: Şubeler dernek Genel Kurulu’nda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin Yönetim ve Denetim Kurulu başkanları doğal delege olarak ve Şube Genel kurullarında her yirmi üye adına seçilecek bir (1) delege de seçimlik delege olarak temsilen Genel Kurula katılma hakkına sahiptir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Seçimler

SEÇİM SÜRELERİ VE YÖNTEM

Madde 39: Dernek genel merkezinde seçimler Olağan Genel Kurullarında iki yılda bir Nisan ayında, şubelerde bunun en az iki ay öncesinde gizli oy, açık sayının yöntemiyle yapılır. Olağanüstü Genel Kurullarda gündeminde seçim olması koşuluyla her zaman seçim yapılabilmektedir. Seçim esaslarına uyulmasını divan başkanı sağlar ve denetler. Kuralların asıl ve yedek üyeleri basılı oy pusulalarında ayrı ayrı gösterilir.

OY PUSULALARI

Madde 40:  Boş oy pusulaları, kağıt üzerine, Yönetim Kurulu  tarafından seçimlerden  önce yeteri kadar bastırılır.

OY ZARFLARI

Madde 41: Oy zarfları Yönetim Kurulu tarafından tek renkte ve yeter sayıda hazırlatılıp divan başkanlığınca mühürlenir. Sayısını belirleyen bir tutanakla divan başkanına teslim edilir.

Genel Kurulda seçime katılma hakkına sahip üyelere, seçim süresi sonuna kadar, imzaları karşılığında Yönetim Kurulu başkanlığının mühür ve imzasını taşıyan bir oy zarfı ve bir boş oy pusulası verilir.

SEÇİM SANDIK KURULU ÜYELERİ

Madde 42:  Seçim sandık kurulu üyeleri, Genel Kurulda Yönetim ve Denetim Kurullarına aday olamayan üyeler içinden Genel Kurulda dilekçe verme yoluyla belirlenir.

Seçim sandık kurulu üyeleri oy verme sürecinde oylamanın düzenli ve doğru olarak yapılmasında ve oyların sayımında gözlemde bulunurlar.

 

OYLARIN KULLANILMASI

Madde 43:  Seçimlerde Yönetim Kurulunca bastırılan boş oy pusulaları kullanılır.

Basılı oy pusulaları üzerinde değişiklik yapılamaz. Boş oy pusulalarını kullanmak isteyen üyeler, ilgili bölümlere, diledikleri kişinin isimlerini yazabilirler.

Boş oy pusulalarının geçerli olabilmesi için başkan ve her kurulun asıl ve yedek üye bölünmelerine en az birer isim, ancak bir kez yazılabilir. Aynı ismin birden fazla yazılması halinde oy pusulası geçersiz sayılır.

Üyeler,  oy pusulalarını zarf içinde oy sandıklarına atarlar ve üye listesini imzalarlar.

OY SANDIKLARININ AÇILMASI

Madde 44: Oy verme işlemi bittikten sonra, oy sandıkları başkanlık divanı tarafından Genel Kurul üyeleri önünde açılır. Sandıktan zarfsız oy pusulası çıkması durumunda, bunlar öncelikle ayrıştırılarak durum tutanağına geçirilir. Geri kalan oy zarfları ve  giriş kartları, her sandık için ayrı ayrı sayılır ve tutanağa geçilir.

OY PUSULALARININ ZARFLARDAN ÇIKARILMASI

Madde 45: Geçerli oy zarfları belirlendikten sonra, sandık kurulu zarfları teker teker açar ve zarfların içinden çıkan oy pusulalarını ayıklar. Bu işlemler sırasında;

 1. a) Basılı ya da elle doldurulmuş oy pusulaları ile zarfların üzerinde, kullanan kişinin kimliğini belirleyecek ad, imza ya da işaret bulunduğu taktirde bu oy pusulası geçersiz sayılır, durum tutanağa geçirilir.
 2. b) Bir zarfın içinden aynı renkte birden fazla basılı oy pusulası çıkarsa pusulalar geçersiz sayılır, durum tutanağa geçirilir.
 3. c) Bir zarfın içinden ayrı renkte birden fazla basılı oy pusulası çıkarsa pusulalar geçersiz sayılır, durum tutanağa geçirilir.
 4. d) Bir zarfın içinden bir basılı oy pusulası ile elle doldurulmuş bir bir boş oy pusulası çıkarsa her ikisi de geçersiz sayılır, durum tutanağa geçirilir.
 5. e) Bir zarfın içinden bir basılı oy pusulası ile hiç doldurulmamış bir boş oy pusulası çıkarsa basılı oy geçerli sayılır, boş oy pusulası ayrılarak durum tutanağına geçirilir.

OYLARIN SAYILMASI

Madde 46: Divan başkanlığınca, tüzüğün ilgili maddeleri uyarınca geçerli oy pusulaları belirlendikten sonra,  her kurulu gösteren birimler birbirinden ayrılarak sandık kuruluna verilir. Sayım sonuçları düzenlenecek bir tutanakla ve oy pusulaları ile birlikte Genel Kurul divan başkanlığına verilir.

 

SEÇİLEBİLME YETER SAYISI

Madde 47: Kurulların asıl ve yedek üyeleri kendi içinde ayrı ayrı aldıkları oy oranına göre sırası ile seçilirler.

Kurulların asıl ve yedek üyelerinin seçiminde, eşit oy alanlar arasında Genel Kurulun önünde Genel Kurul Divan başkanı tarafından ad çekme yoluyla kazanan belirlenir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

GELİRLER VE MALLAR

Madde 48: Derneğin gelirleri, üye ödentileri, derneğin mal varlığından elde edilen gelirler, yasalar çerçevesinde yapılacak bağışlar, Yardım Toplama Kanunu’na göre toplanan yardımlar, bağış ve vasiyet yoluyla derneğe intikal ederek tescili yapılan malların gelirleri, Derneğe ait işletmelerden elde edilen gelirler ve mevzuat doğrultusunda elde edilecek öteki gelirlerdir. Gelirler, alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler, alındı belgesi yerine geçer.

Dernek, amacını gerçekleştirebilmek ve çalışmalarını sürdürebilmek için taşınır ve taşınmaz mal edinebilir.

DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYE

Madde 49:  Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üye ve delegelerin en az üçte ikisinin, toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üye ve delegeler ikinci toplantıya çağırılır. Ancak, feshe ilişkin kararın, her halükarda toplantıda hazır bulunan üye ve delegelerin üçte iki çoğunlu ile verilmesi zorunludur.

Genel Kurulca fesih kararı verilirse, derneğin mal,  para ve haklarının tasfiyesi için son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan bir tasfiye kurulu görevlendirilir. Bu kurul mevzuata uygun olarak derneğin mal, para ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkidir. Fesih halinde derneğin tüm mal, para ve hakları, Genel Kurul kararıyla tepsit edilen amacına uygun başka bir dernek veya kuruluşa devredilir.

Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasının ardından tasfiye kurulu tarafından durum yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki idare amirliğine bildirilir ve bu yazıya tasfiye tutanağı da eklenir.

Genel Kurul tarafından bir karar alınmamış  veya Genel Kurul toplanamamışsa, yahut dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse, derneğin bütün para, mal ve hakları mahkeme kararıyla derneğin amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

LOKAL VE TESİS AÇMA

Madde 50: Dernek yerleşim yerinde, ilgili mercilerden izin almak koşulu ile lokal ve dinlenme tesisi açabilir, işletebilir ve işlettirebilir.

SANDIK KURMA

Madde 51: Dernek sağlanan karı üyelerine paylaştırmak, risturn faiz veya sağlanan karı üyelerine paylaştırmak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmak koşuluyla üyelerin yiyecek, giyecek gibi zorunlu gereksinim maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle en kısa vadeli kredi gereksinimlerini amacıyla sandık kurabilir.

AMBLEM

Madde 52: Dernek amblemi, Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilir. Derneğe ait tanıtıcı bayrak ve flama yapılması halinde gerekli yasal işlemler yerine getirilir. Dernek amblemi Yönetim Kurulu’nun izni olmadan üyeler dışında kimseye dağıtılamaz, satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz.

PERSONEL VE İŞÇİLER

Madde 53: Dernek iş ve işlemlerinin, hizmetlerinin yürütülmesi için yeterince personel ve işçi Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilebilir. Sürekli görevlendirmeler çalışma dönemi bütçesi, kadro çizelgeleri konusunda geçici görevlendirmeler ise bütçede öngörülen ödenek gereğince yapılır. Ayrıca gönüllülük esasına göre de personel ve işçi görevlendirilebilir.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN YÖNETİME BİLDİRİLMESİ

Madde 54:  Genel Kurul tarafından yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, Yönetim Kurulu başkanı tarafından Yönetim, Denetim Kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri en büyük mülki idari amirliğine bildirir. Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikler de Yönetim Kurulu başkanı tarafından otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

GELİR VE GİDER İLE BORÇLANMADA USUL

Madde 55 : Dernek gelirleri, “alındı belgeleri” ile toplanır. Dernek giderlerinin “harcama belgeleri”  ile yapılması zorunludur. Derneğin borçlanma usulleri Borçlar Mevzuatına uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından alınacak kararlar doğrultusunda yapılır.

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU

Madde 56: İlk genel kurula kadar geçici Yönetim Kurulu aşağıda belirtildiği şekilde oluşturulmuştur.

Yönetim Kurulu Başkanı: Prof.Dr.Yakın Ertürk

Başkan Yardımcısı: Metin Çorabatır

Yazman: Fikret Hassa

Sayman: Levent Korkut

Üye: Yrd.Doç. Dr. Özgehan Şenyuva

Yukarıdaki Tüzük’de adı geçen Yönetim Kurulu Üyeleri onaylı resmi tüzükte adı bulunan üyelerdir.